Świetlica

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły i ze szkoły do domu, lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci, oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczymy przez zabawę.

Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i zbiorowe wykonywanie zadań. Kształtujemy nawyki higieny i czystości, kultury życia codziennego, ładu i porządku w swoim otoczeniu, wdrażamy uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie czasu wolnego, dbałości o sprzęt i wyposażenie świetlicy.

Godziny pracy świetlicy szkolnej 2022/2023

Poniedziałek 7:00 – 8:00, 11:50 – 15:30
Wtorek 12:30 – 15:50
Środa 12:35 – 16:00
Czwartek 11:50 – 15:50
Piątek 12:35 – 15:30

Aktualności