Informacje ogólne – Rady Rodziców

Po co w szkole rada rodziców?
        Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów w każdej szkole winna funkcjonować rada rodziców. Zgodnie z tą ideą – z grona Rodziców każdej z klas naszej szkoły, został wybrany jeden przedstawiciel, który zasiada w ogólnoszkolnej radzie rodziców. Rada rodziców jest organem społecznym i w związku z tym jest niezależna od organów szkolnych oraz organów zewnętrznych. Jedynym jej ograniczeniem, a w zasadzie postawą jej funkcjonowania – są przepisy prawa oświatowego, statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców, a przede wszystkim dobro naszych pociech. Istotą powołania i funkcjonowania RR jest współuczestniczenie wszystkich Rodziców w sprawach szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci. Współdziałanie Rodziców z na rzecz naszych dzieci ma na celu wspierać ich kształcenie oraz pozytywnie wpływać na ich wychowanie.
Jakie są zadania RR
      Niżej przedstawiamy wyciąg z treści Regulaminu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku regulujący podstawowe cele RR oraz jej kompetencje :
Cele:
1. Pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły.
2. Zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrekcji  i  innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny     stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły.
3. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu.
4. Finansowanie i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły.
5. Wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
6. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu     poprawy jakości jej pracy.
Kompetencje:
1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą.
2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
3. Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.
4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
5. Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację harcerską.
6. Udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły.
7. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły.
8. Występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły
9. Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły.
10. Uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian.
11. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
12. Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
        Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku stanowi łącznie 22 osób.